Projekt „4 EDU“ vytvoril a v praxi odskúšal jedinečný spôsob podpory a vzdelávania pedagógov a študentov

EDU4EDU projekt
17. septembra 2023
Projekt „4 EDU“ Videometodiky
27. septembra 2023

Zoznámte sa s 4EDU, projektom zameraným na “také iné” vzdelávanie.

Pozývame vás na záverečnú konferenciu, ktorá sa bude konať v stredu, 20. septembra 2023 v zasadacej miestnosti Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

“4EDU” nie je len o zvyšovaní kompetentnosti. Je i o kvalitnejších vzťahoch k vzdelávaniu, učeniu sa, ľuďom v škole i mimo nej. Čo priniesli školenia šiestim skupinám pedagógov a pracovníkov s mládežou? Čo sme zistili počas vzdelávania šiestich skupín stredoškolákov?

Veľmi často sa stretávame s tvrdením, že školy nepripravujú mladých ľudí pre prax, alebo to robia nedostatočne. Hoci neplatí plošne a jednoznačne, potvrdzuje ho aj neustála snaha o zmeny vo výchovno – vzdelávacom procese. Na druhej strane počúvame o nezodpovedných, málo aktívnych mladých ľuďoch bez záujmu o viac, ako scrollovanie na sociálnych sieťach. 

Inak to nie je ani v Trenčianskom kraji. Čo s tým? Postaviť most medzi pedagógmi a mladými ľuďmi sa v súčasnom stave zdá byť veľmi ťažké. Tých prvých treba motivovať k zmene prístupu a tých druhých k dôvere, ale aj zvedavosti a ochote objavovať iné cesty k zručnostiam. 

Preto sa spojili dve inštitúcie: Slovenská obchodná a priemyselná komora pre Trenčiansky región a Krajské centrum voľného času v Trenčianskom kraji. Na prvý pohľad sa prekrývajú len v regionálnom pôsobení, no po hlbšom skúmaní prídeme na množstvo spoločných záujmov, ktorých prienikom sú práve mladí ľudia a ich príprava na život. Jedni podporujú inovatívne a podnikavé nápady, druhí podporujú u mladých ľudí tie schopnosti a talenty, ktoré ich k nim privedú. SOPK sa zameriava na praktické vzdelávanie, KCVĆ na vzdelávanie k zodpovednému prístupu a zmysluplnému naplneniu voľného času. 

“Mladí ľudia potrebujú, aby ich niekto vypočul a reagoval na ich skutočné potreby. Pedagógovia potrebujú priestor a podmienky, aby si vytvorili vzťah k inovatívnemu vzdelávaniu. A pracovný trh zas potrebuje ľudí, ktorí vedia spolupracovať, nevzdávajú sa po prvých chybách a záleží im na sebe, aj svojom okolí.”
hovorí Ing. Silvia Štefániková z KCVČ, projektová koordinátorka.

Takto vznikol projekt s názvom “Aktivizácia rozvoja kompetencií a motivácie vzdelávania žiakov a pedagógov s cieľom zvýšiť ich úspešnosť na trhu práce a a zlepšiť výchovno – vzdelávací proces na stredných školách v Trenčianskom kraji”, alebo, zjednodušene “4EDU”

Samotný názov napovedá, aké sú jeho ciele a s akými skupinami sa v ňom počíta. Ako to ale vyzeralo v praxi?

Dňa 20. septembra 2023 sa konala v zasadacej miestnosti Úradu Trenčianskeho samosrávneho kraja záverečná konferencia EDU 4EDU za účasti podpredsedu TSK Michala Barteka, ktorý v mene Trenčianskeho samosprávneho kraja privítal všetkých účastníkov.

Pozvánka na stiahnutie

Konferencie sa zúčastnilo 64 pedagogických a nepedagogických pracovníkov, zástupcov organizácií, inštitúcií, žiakov, a ďlších nadšencov noviniek vo vzdelávaní. Na konferencii sa prezentovali výstupy dvoch projektov 4EDU z dielne Trenčianskej regionálnej komory SOPK a Krajského centra voľného času v Trenčíne.

Po úvodnom privítaní Ing. Silviou Štefánikovou – Koordinátorkou práce s mládežou TSK vystúpil podpredseda TSK Michal Bartek a priblížil novinky v oblasti vzdelávania v Trenčianskom kraji.

Následne riaditeľ Trenčianskej regionálnej komory SOPK Ján Václav predstavil vznik projektu 4EDU a rozvoj spolupráce s KCVČ v Trenčíne, ktoré zastupovala na konferencii Miriam Olešáková.

Projekt 4EDU bol podporený Operačným programom Ľudské zdroje a jeho cieľom bolo rozvíjať kompetencie dvoch cieľových skupín. Pedagógov a žiakov. Zapojených do projektu bolo 13O pedagogických a nepedagogických pracovníkov, koordinátorov práce s mládežou a 113 žiakov z Trenčianskeho kraja. Bližšie štatistiky priblížila Stanislava Magulová z KCVČ, ktorá mala na starosti logistiku projektu 4EDU.

Obsah vzdelávania pedagógov priblížili školiteľky Jarmila Žišková, Jarmila Podobová a Ingrid Lindemanová.

Týmto unikatnym projektom sa nám podarilo vytvoriť a v praxi overiť nový spôsob podpory a vzdelávania pedagogických, odborných pracovníkov a pracovníkov s mládežou. Metodika, ktorú sme zvolili otvorila priestor pre iný uhol pohľadu na školské prostredie, ktoré je zväčša sústredené na rozvoj vedomostí. Pedagógom sme ponúkli kľúče k práci orientovanej aj na rozvoj zručností, teda na využitie vedomostí v praxi, na vytváranie postojov a hodnôt, ako dôležitých súčastí celistvej osobnosti mladého človeka, pričom sme sa sústredili na rozvoj všetkých jej aspektov. 

Zamerali sme sa na získavanie a upevňovanie kompetencií pedagógov v rôznych metódach a technikách neformálneho vzdelávania a ich využívanie v praxi. Ako školitelia sme veľmi ocenili, že účastníci vedeli  identifikovať problémy, s ktorými sa stretávajú pri svojej práci, čo sme využili na prípravu obsahu tak, aby  vedeli, mohli a mali motiváciu reflektovať potreby študentov vo svojej škole. “ zdôraznili školiteľky modulu pre pedagógov.

Obsah akreditovaného vzdelávania žiakov projektu 4EDU priblížili školiteľky Lucia Macaláková a Petra Papierniková.

Pri sledovaní a hodnotení získaných výsledkov a výstupov sme postupovali v súlade s cieľom projektu, stanoveného pre cieľovú skupinu žiakov:

Práve absolventi stredných škôl sú najviac zraniteľní. Práve preto dopad vzdelávacích aktivít projektu bol hlavne na rozvoj kompetencií, ktoré im napomôžu získať uplatnenie na trhu práce a zlepšiť ich osobné fungovanie nielen v školskom a následne pracovnom živote, ale aj občianskom a sociálnom pôsobení. Nesústreďovali sme sa len na rozvoj vedomostí a zručností, ale na rozvoj komplexnej osobnosti s prihliadnutím na možné prekážky s ktorými prichádza súčasná generácia. Často sú to prekážky zapríčinené zdravotnými, alebo psychickými problémami. Proces vzdelávania sme prispôsobili tak, aby podporoval proces ich začlenenia a rozvoja kompetencií.”

Druhým prezentovaným projektom, ktorý úzko nadväzoval na projekt 4EDU bol EDU4EDU projekt, podporený z grantového programu Erasmus + časť mládež. Regionálne centrum mládeže, Petrklíč a Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti boli hlavnými partnermi v projekte z Čiech a Slovenska. Ale vzhľadom k obsahu boli oslovení na spoluprácu aj ďalší partneri: Técemko z Trenčína, Sliezská univerzita, z ktorej sa konferencie zúčastnila Doc. Jarmila Ducháček Šebestová.

Cieľom projektu bolo rozvoj kompetencií viacerých cieľových skupín v troch témach a rozvoj spolupráce partnerských organizácií. Počas realizácie projektu sa podarilo získať 6 akreditácií vzdelávacích programov v Čechách a na Slovensku a prostredníctvom 7 vzdelávacích aktivít vyškoliť 91 účastníkov, priblížila Kateřina Drongová zastupujúca organizáciu Petrklíč, ktorá mala v projekte na starosti logistické zabezpečenie aktivít.

Prvý vzdelávací modul bol zameraný na rozvoj školiteľských zručností, ktorý viedli školitelia Petr Kantor z Petrklíč z Českého Tešína a Silvia Štefániková z Regionálneho centra mládeže v Trenčíne. Druhou veľmi dôležitou témou pre nastavenie smerovania mladých ľudí je kariérové poradenstvo, ktoré priblížila za školiteľský tím so Zuzanou Ševčíkovou z Técemka Zuzana Palová z Centra pro podporu podnikání a zaměstnanosti z Havířova.

Treťou témou, ktorá v súčasnosti veľmi rezonuje bola téma Práce s duševnou pohodou mladých ľudí, ktorú za školiteľský tím predstavila psychologička Jana Dadová. Druhou školiteľkou v tomto tíme bola Petra Zichová.

V závere konferencie pán podpredseda TSK Michal Bartek, s riaditeľkou KCVČ Miriam Olešákovou a Jánom Václavom, SOPK poďakovali obom realizačným tímom a všetkým účastníkom konferencie za účasť.

Zástupcovia partnerských organizácií projektu 4EDU: z ľava Silvia Štefániková, Ľubica Žovincová, Stanislava Magulová, Ján Václav, Katarína Bučková, Miriam Olešáková.

Vyhodnotenie vzdelávaní 4EDU

Projekt s názvom “Aktivizácia rozvoja kompetencií a motivácie vzdelávania žiakov a pedagógov s cieľom zvýšiť ich úspešnosť na trhu práce a a zlepšiť výchovno – vzdelávací proces na stredných školách v Trenčianskom kraji”, alebo, zjednodušene “4EDU”

Samotný názov napovedá, aké sú jeho ciele a s akými skupinami sa v ňom počíta. Ako to ale vyzeralo v praxi?

V lete roku 2020 sa po prvýkrát stretol projektový tím, zložený zo psychológov, pedagógov, expertov z oblasti neformálneho vzdelávania, ktorý zostavila Silvia Štefániková, koordinátorka práce s mládežou pre Trenčiansky samosprávny kraj a tiež koordinátorka projektu 4EDU. Odborný tím mohol pracovať vďaka podpore ďalších špecialistov na logistiku a financie a tiež vďaka podpore štatutárnej zástupkyne SOPK, Ľubice Žovincovej.

Hlavným nástrojom bolo neformálne vzdelávanie a našim zámerom bolo dostať ho pod kožu všetkým účastníkom projektových aktivít. V prípravnej fáze vznikli vďaka spolupráci odborného tímu dva vzdelávacie programy. Zostavili sme ich na základe predchádzajúcich skúseností, ale aj dát a odporúčaní zástupcov jednotlivých cieľových skupín, na ktoré je zameraný priamy, aj širší dopad vzdelávania.

Prvý program je pre pedagógov, pedagogických pracovníkov, pracovníkov s mládežou, postupne vťahuje svojich účastníkov do metodológie neformálneho vzdelávania. Na vlastnej koži si môžu vyskúšať množstvo zážitkových aktivít s jasne určeným vzdelávacím cieľom. Vďaka záverečným reflexiám potom objavujú, ako jednoducho môžu takéto aktivity otvárať cestu nielen k vedomostiam, ale aj k spolupráci, láskavosti, a dokonca, koľko doposiaľ netušených talentov a špeciálnych schopností vypláva na povrch. Toto všetko môžu ďalej investovať do vzdelávacieho procesu a zvýšiť tak jeho kvalitu, ako aj kvalitu vzťahu žiaci – pedagógovia a vzťahu k učeniu sa ako takému.

Druhý vzdelávací program je zameraný na mladých ľudí vo veku 15 – 19 rokov, teda tínedžerov, ktorí sa nachádzajú vo významnej fáze hľadania samých seba. Nehovoríme len o ďalšom životnom smerovaní, ale aj o duševnom dozrievaní a hľadaní istôt. Pri tvorbe vzdelávacieho programu sme reflektovali na ťažké obdobie lockdownu a izolácie počas koronakrízy, konkrétne jeho evidentných dôsledkov, s ktorými stále pracujeme. Cez zážitkové aktivity rozvíja vybrané kompetencie, ale najmä empatiu, rešpekt voči iným a odolnosť voči záťažovým situáciám. Zamerali sme sa na prácu s vlastnými zdrojmi, teda ako sa postupne naučiť zvládať vypäté situácie, ale aj ako sa nebáť požiadať o pomoc, keď je to nutné. Týmto sa vinula jasná línia potreby láskavejšej komunikácie a empatie v školských ale aj iných kolektívoch a skupinách a rovnako voči učiteľom a rodičom. Tento vzdelávací program získal akreditáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho absolventi získavajú osvedčenie o nadobudnutí konkrétnych kompetencií.

Sila a čaro neformálneho vzdelávania nie je len o využívaných technikách a metódach, ale aj o komunitnom skupinovom prežívaní, ktoré je pre mnohých účastníkov nové a vzácne. Vďaka jeho základným princípom, ako je vytvorenie bezpečného prostredia, vzájomný rešpekt a partnerský prístup, je zapojenie sa účastníkov do samotného vzdelávacieho procesu prirodzené a intenzívne. Cítia prijatie a podporu od skupiny aj lektorov, dostávajú dostatok priestoru, čo ich motivuje nielen vrátiť sa na druhú fázu vzdelávania, ale aj vnímať neformálne vzdelávanie ako dôležitý nástroj pri budovaní kompetencií všetkých vekových kategórií.

Oba programy obsahujú 40 vzdelávacích hodín, rozdelených do dvoch víkendových školení. V období medzi nimi, ktoré trvá 3 – 5 týždňov, pracujú účastníci na zadaní od lektorov. Pedagógovia si vyskúšajú metódy a techniky neformálneho vzdelávania priamo na svojich hodinách a sledujú ich vplyv na žiakov. Tínedžeri dostanú za úlohu sledovať, aké zmeny u nich nastali v komunikácii a vzťahoch v kolektívoch, nastavujú si efektívny time manažment, identifikujú, ktoré konkrétne nástroje, získané na školení vedia využiť v praxi. Niektoré skupiny mladých ľudí napríklad vo svojej triede spolu s ostatnými spolužiakmi vytvorili súbor dohôd o tom, ako sa budú k sebe správať a ako budú riešiť problémy. 

Na druhej fáze vzdelávania potom obe skupiny hovoria o zmenách, ktoré vďaka novému prístupu pozorovali.Pedagógovia o reakciách žiakov na nové aktivity, priebehu aktivít a ich osobnom hodnotení, napríklad o netušených talentoch svojich žiakov. Tínedžeri o vývoji situácií, v ktorých sa zachovali inak ako predtým, o zmenách, ktoré nastali vďaka dodržiavaniu časového manažmentu alebo využívaniu nových vzdelávacích prístupov.

Projektom 4EDU takto prešlo šesť skupín pedagógov a 6 skupín tínedžerov zo škôl v Trenčianskom kraji, v realizačnej fáze od apríla 2022 až do apríla 2023. Vďaka tomu bude k dispozícii 12 video metodík o využití neformálneho vzdelávania v pedagogickej praxi  

Aké sú ďalšie výsledky a zistenia, či ako bude vzdelávanie ďalej pokračovať – toto všetko odznie na v stredu, 20. septembra na konferencii v zasadačke Úradu TSK.


PODPIS MEMORANDA O SPOLUPRÁCI

Agentúra SOPK pre rozvoj Trenčianskeho regiónu n.o., Krajské centrum voľného času v TrenčíneTrenčianska regionálna komora SOPK podpísali memorandum o spolupráci pri realizácii pilotného projektu: „Aktivizácia rozvoja kompetencií a motivácie  vzdelávania žiakov a pedagógov s cieľom zvýšiť ich úspešnosť na trhu práce a a zlepšiť výchovno – vzdelávací proces na stredných školách v Trenčianskom kraji“ (4EDU), ktorý je realizovaný z prostriedkov  Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v gescií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky. 

Pilotný projekt vytvoril a v praxi odskúšal jedinečný  spôsob podpory a vzdelávania pedagógov a študentov, ktorý ovplyvnil spôsob výchovno -vzdelávacieho procesu na stredných školách a školské prostredie. Reflektuje na existujúce podporné aktivity v kraji vychádzajúce s plnenia Koncepcie rozvoja práce s mládežou TSK do roku 2028. Projekt má komplexný charakter. Popri celoplošnom zameraní na všetky okresy v kraji bude zahŕňať špecifiká vzdelávania žiakov so špeciálnymi potrebami.

Uvedené memorandum je popri  memorande o spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja ďalším príkladom snahy o aktívny rozvoj vzdelávania v Trenčianskom kraji.

Viac informácií o projekte nájdete tu: Leaflet 4EDU


Analýza potrieb

Pracovné stretnutie expertnej skupiny projektu „4EDU“

Samotný obsah vzdelávania pedagógov a žiakov sme spoločne s lektormi nestavali zisťovali na prvom podujatí v rámci projektu.

V priestoroch Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého sa uskutočnilo 31.8.2020 pracovné stretnutie expertnej skupiny projektu „4 EDU“. Počas tohto stretnutia diskutovali o nasledovných témach:

 • Čo chýba pedagógom?
 • Čo chýba žiakom, keď vchádzajú na trh práce?
 • Aké sú nové trendy v práci s mládežou a ako ich môžeme využiť v školách?
 • Ako zvýšiť motiváciu žiakov? Ako myslieť na špeciálne potreby našich žiakov?

Diskusia prebehla s tými najpovolanejšími – zamestnávateľmi, pedagógmi, žiakmi, ktorých sa to týka, zástupcami inštitúcií a pod.

Ďakujeme za skvelé podnety!


ZREALIZOVANÉ ŠKOLENIA

ŠKOLENIA PEDAGÓGOV

Obsah vzdelávania

 • komplexný rozvoj žiaka
 • neformálne vzdelávanie v praxi pedagóga
 • mentoring, koučing, supervízia
 • konflikt manažment
 • nové trendy + gamifikácia, online tools
 • slovné hodnotenie
 • spätná väzba v pedagogickej praxi
 • empatia v pedagogickej praxi
 • sociálno – patologické javy v rodinách

ŠKOLENIE ŽIAKOV

Obsah vzdelávania

 • spôsob získavania vedomostí, informácií a vlastný sebarozvoj
 • neformálne vzdelávanie a kompetencie
 • vzťahy v rovesníckej komunite – komunikácia, vzťahy, empatia, prevencia nenávistných prejavov
 • konflikt manažment cez outdoor aktivity
 • situácie v škole
 • timemanažment
 • smentoring, koučing v každodennom živote
 • online aplikácie a ich využitie

Č. akreditácie AKPSM/0102/2021/2/008


REALIZAČNÝ TÍM

Petra Papierniková

Expert vzdelávania z neformálneho vzdelávania. 

Petra je zakladateľkou a prezidentkou slovenskej mimovládnej organizácie EduEra,  je trénerka v neformálnom vzdelávaní, facilitátorka, vysokoškolský pedagóg, psychoterapeutka vo výcviku, pracovníčka s mládežou a výskumníčka v neformálnom vzdelávaní. Expert vzdelávania z neformálneho vzdelávania. 

Lucia Košťálová

Expert vzdelávania pre špeciálne potreby žiakov. 

Lucia Košťálová pracuje ako školská psychologička na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom. Mimo školy sa pohybuje v oblasti vzdelávania, pričom sa zameriava najmä na dospievajúcich. Aktuálne je predsedníčkou Asociácie školskej psychológie, v rámci ktorej spolupracuje  s viacerými inštitúciami a rezortmi pri tvorbe legislatívy ako aj konkrétnych implementácii .
Študovala psychológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.
Následne na Univerzite Komenského v Bratislave absolvovala 2-ročné postgraduálne špecializačné štúdium zo školskej psychológie. Taktiež má 2-ročný psychoterapeutický výcvik v systemickom prístupe k rodine a páru.

Lucia Macaláková

Expert vzdelávania z neformálneho vzdelávania. 

Lektorka a metodička vzdelávacích programov v oblasti práce s mládežou, prevažne v témach neformálne vzdelávanie, kritické myslenie, digitálne občianstvo a participácia mladých ľudí na verejnom živote. Koordinátorka vzdelávacieho dobrovoľníckeho programu digiPEERS v občianskom združení digiQ. Expert vzdelávania z neformálneho vzdelávania. 

Roman Nemeček

Podporný asistent pre digitálne technológie a nové trendy vo vzdelávaní. 

Úspešne doštudoval na Univerzite Komenského v odbore sociálna antropológia, kde sa počas magisterského štúdia venoval dištančnému vzdelávaniu počas pandémie Covid-19. V súčasnej dobe pracuje ako senior event manažér v Bratislave, kde mám na starosti organizovanie veľkých podujatí pre rôznych klientov. Jeho najlepšia psychohygiena je jazdenie na motorke, kde si dokáže najlepšie oddýchnuť. 

Jarmila Žišková

Expert vzdelávania z neformálneho vzdelávania. 

Mgr. Jarmila, je špeciálny pedagóg. Deťom a mládeži sa venuje od svojej strednej školy. Od roku 2003 je lektorkou pre rozvoj mäkkých zručností a manažérskeho vzdelávania. Vzdelávala mladých vedúcich pre oblasť práce s mládežou ako aj mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou. Expert vzdelávania z neformálneho vzdelávania. 

Jarmila Podobová

Expert vzdelávania z neformálneho vzdelávania. 

Ing. Jarmila Podobová, ekonomická manažérka v o.z.  pre projekty z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER.

Celoživotne sa venuje práci s deťmi a mládežou a vzdelávaniu pracovníkov s mládežou. Manželka, matka dvoch synov a stará matka 4 vnúčat. Má rada pohyb akéhokoľvek druhu a prevedenia.

Ingrid Lindemanová

Expert vzdelávania pre špeciálne potreby žiakov. 

Práci s mládežou sa venuje už viac než 10 rokov, hlavne v oblasti neformálneho vzdelávania. Je autorkou a lektorkou viacerých medzinárodných projektov, súčasne sa venuje aj viacerým dobrovoľníckym aktivitám v meste Poprad. 

Šimon Minárik

Podporný asistent pre digitálne technológie a nové trendy vo vzdelávaní.

Jeho spektrum záujmov ovplyvnil začiatok štúdia na vysokej škole so širším uplatnením. Popri nich však bolo cenné rozvinutie aj komunikačných schopností, ktoré využíval vo vlastnej eventovej firme. Počas štúdia pracoval aj v Spojených štátoch ako pool operator, v rámci projektu Work and Travel, kde som si zdokonalil angličtinu, posilnil zodpovednosť.

Stanislava Magulová 

Administratívny pracovník projektu

Je pracovníčkou Krajského centra voľného času v Trenčíne a v rámci neformálneho vzdelávania – organizácie projektov, je jej najväčšou doménou logistika od A po Z, ktorú možno primárne nie je tak vidieť, o to viac je nevyhnutné, aby všetko fungovalo a bolo zabezpečené na 100%…čo väčšina ocení priamo v priebehu a hlavne s „plnými bruškami“ ☺. Vždy usmiata, ochotná pomôcť a so snahou vyriešiť každý problém, trávi svoj voľný čas najradšej aktívne, buď tancom alebo v prírode so svojím štvornohým psím spoločníkom. Administratívny pracovník projektu

Katarína Bučková

Asistent manažéra vzdelávacích aktivít projektu

Je pracovníčkou Krajského centra voľného času v Trenčíne. Jej výsadou je racionálnosť, vynikajúci odhad na ľudí a ekonomické myslenie.

Ľubica Žovinocová

Administratívny pracovník pre všetky aktivity projektu

Ján Václav 

Projektový manažér

Absolvent Strojníckej fakulty STU v Bratislave a postgraduálneho štúdia medzinárodných vzťahov na Právnickej fakulte UK v Bratislave.  Pôsobil v podnikoch: ZST Dubnica n.V, ZVS Holding, PROATOM, v štátnej správe na MH SR. Od roku 2002 pôsobí v TRK SOPK od roku 2007 v Agentúre pre rozvoj trenčianskeho regiónu SOPK . V súčasnosti je člen tímu Enterprise Europe Network Slovensko 

Ing. Silvia Štefániková

Manažér vzdelávacích aktivít projektu

Koordinátorka práce s mládežou TSK, KCVČ, školiteľka, projektová manažérka, založila Regionálne centrum mládeže, ktoré realizuje mnoho projektov v oblasti práce s mládežou na podporu rozvoja kompetencií nielen mladých ľudí, ale aj pracovníkov s mládežou, pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ale aj samospráv. Podporuje spoluprácu a sieťovanie všetkých aktérov v oblasti práce s mládežou. Je garantkou viacerých vzdelávacích modulov v oblasti neformálneho vzdelávania.


Videá zo školení

Videometodiky

Projektom 4EDU takto prešlo šesť skupín pedagógov zo škôl v Trenčianskom kraji, v realizačnej fáze od apríla 2022 až do apríla 2023. Výstupom ich implementácie novonadobudnutých kompetencií v praxi sú aj vytvorené videometodiky využitia neformálneho vzdelávania v pedagogickej praxi.

Ak máte záujem získať viac informácií o neformálnom vzdelávaní, šlabikár neformálneho vzdelávania je najlepšou príručkou a materiálom pre Vás.

Podrobnejšie o vybraných metódach:

Energizéry

Energizér, hovorovo nazývaný aj „životabudič“, je metóda, ktorej cieľom je aktivizovať účastníkov, rozprúdiť v nich energiu a navodiť odľahčenú atmosféru. Zaraďujeme ho spravidla na začiatok vzdelávacích blokov,
napríklad po obede alebo keď zistíme, že účastníci začínajú byť unavení. Energizéry môžu
byť veľmi vhodným vstupom do nových tém alebo nasledujúcich častí vzdelávacej aktivity, môžu slúžiť aj na rozdelenie skupiny, navodenie atmosféry, atď. Je potrebné ich prispôsobiť aj cieľovej skupine a vnímavo vyberať typ energizéru s ohľadom na pripravenosť účastníkov a prípadné hendikepy.

Teambuilgingové aktivity

Tieto metódy sú zamerané najmä na posilnenie interakcie medzi účastníkmi a ich lepšie spoznanie sa. Slúžia tiež na podporu procesu skupinovej dynamiky a na vytvorenie pozitívnej atmosféry a bezpečného prostredia. Využívame
ich najmä v úvode dlhších vzdelávacích aktivít a často sú prepojené aj s miestom konania vzdelávacej aktivity. Hoci teambuilding nebýva priamo previazaný na preberané témy, je
dôležité ho do programu zaraďovať. A to najmä, ak sa vzdelávanie venuje témam, pri ktorých je potrebné, aby sa účastníci cítili bezpečne a boli ochotní sa otvoriť, napríklad pri riešení konfliktov alebo interkultúrnom učení. Používame ich primárne na podporu procesu
skupinovej dynamiky. Aj pri tejto
metóde však musíme byť opatrní a postupovať citlivo, aby sme účastníkov neuviedli do rozpakov.

Skupinová práca

Počas skupinovej práce sú účastníci rozdelení do menších skupín, v rámci ktorých dostanú určité zadanie súvisiace s preberanou témou. Ich úlohou je
v istom časovom limite splniť dané zadanie. Rozdelenie do skupín môže byť náhodné, ale aj cielené, napr. podľa skúseností, pohlavia či krajín. Zadania
úloh môžu byť veľmi rôznorodé, často nemajú jediné správne riešenie a účastníci pri ich plnení využívajú svoje skúsenosti. Práve rôznorodosť výstupov môže byť výhodou i rizikom tejto metódy. Je na skúsenosti toho, kto aktivitu vedie, aby dokázal s výstupmi pracovať smerom k naplneniu
vzdelávacích cieľov.

Cvičenie

Cvičenie sa často používa na lepšie porozumenie preberanej témy a
zvyčajne je prepojené na nejakú teóriu. Zadanie môže byť individuálne, napríklad formou testu (technika), ale i skupinové. Zadanie má väčšinou aj správne riešenie. Výhodou tejto metódy je, že si môžeme rýchlo overiť úroveň porozumenia danej témy, prípadne osvojenia si danej zručnosti
účastníkmi. Rizikom je, že ak sú cvičenia príliš zložité, ich riešenie môže niektorým účastníkom trvať veľmi dlho.

Rolová hra

Pri rolovej hre účastníci preberajú na seba identitu inej osoby ako svojej vlastnej (vstupujú do roly) s cieľom získať pohľad na určitú situáciu alebo problém z inej než svojej perspektívy. Pri rolovej hre je dôležité, aby bol popis roly čo najkonkrétnejší a účastníci dostali priestor, aby sa s touto novou identitou zžili a prípadne si ju ešte dotvorili podľa svojich vlastných
predstáv. Technikou môže byť vhodná voľba miesta, dotvorenie prostredia na lepšie navodenie atmosféry, poskytnutie kostýmov či hudba na pozadí pre lepšie zžitie sa s postavami a podobne. Po končení aktivity je dôležité z rolí vystúpiť, napr. prechodom cez bránu, odchodom do inej miestnosti
a pod. Účastníci tým získajú odstup od aktivity a môžu analyzovať
prežitú skúsenosť späť vo svojej vlastnej identite. Z hľadiska kompetencií používame rolovú hru najmä na rozvoj postojov a podľa štýlov učenia sa. Na to, aby bola rolová hra efektívna, je potrebné, aby sa účastníci v skupine cítili komfortne. Preto nie je veľmi vhodné, aby sme ju zaradili do úvodných častí vzdelávacích
aktivít, kým sa účastníci ešte nepoznajú. Keďže ide o metódu pracujúcu s emóciami účastníkov, vyžaduje si citlivý záverečný rozbor a zvýšené nároky na človeka, ktorý program vedie.

Simulácia

Je to metóda, v ktorej sa účastníci dostávajú do určitej vopred pripravenej situácie a na základe svojich reakcií zisťujú, ako by v danej situácii reagovali a aký by to malo dopad na ich správanie
alebo na iných. Podľa toho sa majú naučiť, ako danú situáciu v budúcnosti zvládnuť lepšie. Simulácie môžu mať rôznu dĺžku od jednej hodiny až po niekoľko dní. Najčastejšie sa využíva na rozvoj postojov, prípadne zručností,
ak je prakticky zameraná. Simulácia patrí medzi produkčne náročnejšie
metódy a vyžaduje si aj väčšiu skúsenosť lektora, aby prostredníctvom reflexie dokázal skúsenosť účastníkov efektívne využiť na naplnenie cieľov vzdelávania. Aj v tomto prípade je riziko emotívneho zaangažovania sa účastníkov vyššie a na uvedenie simulácie by malo byť v skupine vytvorené dostatočne bezpečné prostredie. Príklady simulácií
nájdete v mnohých publikáciách, ako napr. Kompas, Do Európy hrou.

Štúdijná návšteva

Cieľom tejto metódy je predstaviť účastníkom príklad z praxe súvisiaci
s oblasťou, v ktorej vzdelávame. Deje sa formou plánovanej návštevy. Účastníci môžu ísť ako jedna skupina alebo môžu byť rozdelení do menších skupín a navštíviť rôzne miesta. Dôležitá je
však aj následná diskusia o tom, čo účastníci videli a zažili, a aké vidia
prepojenia s preberanými témami. Výhodou študijnej návštevy je práve
prepojenie témy s praxou a možnosť účastníkov sa inšpirovať. Na druhej strane je táto metóda náročná na koordináciu a nedá sa úplne zaručiť jej efekt, keďže je závislá aj od ľudí z navštevovaných organizácií alebo projektov.

Prípadová štúdia

Podstatou prípadovej štúdie je analýza konkrétneho príkladu z praxe, napr. vo forme písomného textu, ktorý sa týka preberanej témy. Analýza prebieha na základe zadaných otázok, najčastejšie smerovaných k tomu, ako by túto situáciu riešili účastníci. Môže prebiehať individuálne aj v skupinách. Používa sa na prehĺbenie vedomostí, najčastejšie do úrovne aplikácie, teda ako by účastníci reagovali v konkrétnej situácii v praxi. Môže byť vhodná aj na prácu v postojovej rovine, najmä v prípade kontroverzných situácií.
Prípadovú štúdiu môžeme oživiť vhodne zvoleným popisom situácie
napr. uvedením miesta, konkrétnymi menami, časovými údajmi. Môžeme tiež využiť video nahrávku prípadovej štúdie, podklady zozbierané od účastníkov deň vopred, hranie divadla či scénok a pod.

Prednáška

Ide o odovzdanie nových informácií o určitej téme a využívame ju najmä na rozvoj vedomostí účastníkov. Informácie najčastejšie odovzdáva pracovník s mládežou, učiteľ, odborník,…. Pri prednáške môžeme využívať množstvo techník, cez rôzne formy vizualizácie (prezentácie cez projektor, flipchart, obrázky, ukážky) až po kreatívne spôsoby (napr. vystúpenie v televízii, čítanie príbehu, naštudovanie témy v skupine a jej prezentovani pred účastníkmi) a ich
kombinácie. Prednáška je vhodná, keď skupina nemá dostatočné informácie k danej téme alebo keď máme veľkú skupinu účastníkov. Jej nevýhodou je, že je náročná na udržanie pozornosti a z hľadiska dlhodobého zapamätania si informácií a ich prenesenia do praxe účastníkov je málo efektívna.

Diskusia

Diskusia je metóda, kedy prichádza k výmene názorov medzi účastníkmi, a človekom, ktorý vzdelávaciu aktivitu vedie alebo medzi účastníkmi navzájom. Jej cieľom je výmena skúseností a rôznych pohľadov na zadanú tému. Zámerom diskusie môže byť dospieť k spoločnej dohode, kompromisu či konsenzu. Môžeme ju použiť aj na otvorenie témy a zmapovanie rôznych názorov a pohľadov v skupine. Prebieha vo veľkej,
ale i menšej skupine a môže byť moderovaná. Na diskusiu využívame širokú škálu techník – od odovzdávania „pomyselného“ mikrofónu až po tzv. „speed dating“, kde sa postupne účastníci stretnú každý s každým a na diskusiu majú vždy 1-2 minúty. Vhodnou technikou môže byť tiež princíp áno-nie, kde si na základe kontroverzných vyjadrení súvisiacich s témou účastníci vyberajú stranu
podľa toho, či súhlasia alebo nesúhlasia s daným výrokom a následne svoju pozíciu vysvetľujú.
Rizikom diskusie je, že najmä vo väčších skupinách sa do nej zapájajú iba výraznejší účastníci. Nie je vhodná, ak účastníci nemajú aspoň základné znalosti či skúsenosti v diskutovanej téme.

Brainstorming

Pri brainstormingu ide o vyprodukovanie čo najväčšieho množstva rôznych nápadov na zadanú tému a následné identifikovanie najvhodnejších
riešení. V prvej fáze platí dôležité pravidlo, že všetky nápady sa zapisujú a nehodnotia, aby sa podporilo kreatívne myslenie. Brainstorming najčastejšie prebieha v skupine a trvá zvyčajne okolo 5-15 minút. V jeho druhej fáze sa nápady zoskupujú do jednotlivých tém a selektujú na základe stanovených kritérií. Silná stránka tejto metódy je podpora kreatívneho uvažovania a produkcia netradičných nápadov. Nedostatkom je možná veľká nesúrodosť nápadov a náročnosť následnej analýzy. Techniky, ktoré
v tomto prípade môžeme použiť, sú napríklad klasické písanie na flipchart, kedy brainstormuje celá skupina, v menších skupinách zas môžeme písať na post-ity. Ako ďalšia technika brainstormingu existuje tzv. brainwriting, kedy sa nápady iba píšu a pri aktivite sa vôbec nehovorí. Negatívny brainstorming je zas technika, kedy sa pýtame na opačný názor, aký chceme počuť. Nepoložíme teda otázku: „Kedy môžeme využiť
túto vedomosť v praxi?“ Ale opýtame sa: „Kedy nemôžeme využiť túto vedomosť v praxi?”. Takáto technika prináša do skupiny osvieženie a dávku zábavy.

Reflexia

Podstatou tejto metódy je podporiť účastníkov v hlbšom premýšľaní
o súvislostiach. Pomáha lepšie porozumieť tomu, čo sa deje, prečo sa to deje, ako sa to deje a čo to pre nás znamená. Môže sa týkať rôznych oblastí ako napríklad priebehu aktivity, vlastných kompetencií, praxe alebo
preberanej témy.

Veľké poďakovanie v mene celého tímu patrí aj zapojeným školám, pedagogickým pracovníkom – učiteľom z Trenčianskeho kraja, ktorí nahrali so svojimi žiakmi videometodiky.

Zuzana Pánisová, SPŠ Nové Mesto nad Váhom
Mária Jurovčíková, SZŠ Považská Bystrica
Zuzana Gergelová, SOŠ J.A.Baťu, Partizánske
Miroslava Masariková, SOŠ J.A.Baťu, Partizánske
Ľubica Kobzová, SPŠ stavebná, Trenčín
Miriam Papíková, SZŠ Považská Bystrica
Jana Kossuthová, SPŠ stavebná, Trenčín
Natália Podolanová, SZŠ Považská Bystrica
Mária Mináriková, OA Považská Bystrica
Miroslava Kerepecká, OA Považská Bystrica
Tomáš Pajda, SOŠ J.A.Baťu, Partizánske
Viera Svitková, SZŠ Považská Bystrica

Viac informácií nájdete v Šlabikári neformálneho vzdelávania:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

gdpr-image
Zvolením možnosti „Prijať“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies. Stránka zbiera iba nevyhnutné cookies, nepoužíva cookies na marketingové účely. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Cookies môžu byť zdieľané s tretími stranami. Informácie o spracúvaní cookies nájdete na záložkách „Čítať viac“.
Čítať viac

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress