Projekt „4 EDU“ vytvoril a v praxi odskúšal jedinečný spôsob podpory a vzdelávania pedagógov a študentov

Okrúhle stoly MSPS TSK pre mládež
26. júna 2020
Pracovné stretnutie expertnej skupiny projektu „4EDU“
2. septembra 2020

Zoznámte sa s 4EDU, projektom zameraným na “také iné” vzdelávanie.

Pozývame vás na záverečnú konferenciu, ktorá sa bude konať v stredu, 20. septembra 2023 v zasadacej miestnosti Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

“4EDU” nie je len o zvyšovaní kompetentnosti. Je i o kvalitnejších vzťahoch k vzdelávaniu, učeniu sa, ľuďom v škole i mimo nej. Čo priniesli školenia šiestim skupinám pedagógov a pracovníkov s mládežou? Čo sme zistili počas vzdelávania šiestich skupín stredoškolákov?

Veľmi často sa stretávame s tvrdením, že školy nepripravujú mladých ľudí pre prax, alebo to robia nedostatočne. Hoci neplatí plošne a jednoznačne, potvrdzuje ho aj neustála snaha o zmeny vo výchovno – vzdelávacom procese. Na druhej strane počúvame o nezodpovedných, málo aktívnych mladých ľuďoch bez záujmu o viac, ako scrollovanie na sociálnych sieťach. 

Inak to nie je ani v Trenčianskom kraji. Čo s tým? Postaviť most medzi pedagógmi a mladými ľuďmi sa v súčasnom stave zdá byť veľmi ťažké. Tých prvých treba motivovať k zmene prístupu a tých druhých k dôvere, ale aj zvedavosti a ochote objavovať iné cesty k zručnostiam. 

Preto sa spojili dve inštitúcie: Slovenská obchodná a priemyselná komora pre Trenčiansky región a Krajské centrum voľného času v Trenčianskom kraji. Na prvý pohľad sa prekrývajú len v regionálnom pôsobení, no po hlbšom skúmaní prídeme na množstvo spoločných záujmov, ktorých prienikom sú práve mladí ľudia a ich príprava na život. Jedni podporujú inovatívne a podnikavé nápady, druhí podporujú u mladých ľudí tie schopnosti a talenty, ktoré ich k nim privedú. SOPK sa zameriava na praktické vzdelávanie, KCVĆ na vzdelávanie k zodpovednému prístupu a zmysluplnému naplneniu voľného času. 

“Mladí ľudia potrebujú, aby ich niekto vypočul a reagoval na ich skutočné potreby. Pedagógovia potrebujú priestor a podmienky, aby si vytvorili vzťah k inovatívnemu vzdelávaniu. A pracovný trh zas potrebuje ľudí, ktorí vedia spolupracovať, nevzdávajú sa po prvých chybách a záleží im na sebe, aj svojom okolí.”
hovorí Ing. Silvia Štefániková z KCVČ, projektová koordinátorka.

Takto vznikol projekt s názvom “Aktivizácia rozvoja kompetencií a motivácie vzdelávania žiakov a pedagógov s cieľom zvýšiť ich úspešnosť na trhu práce a a zlepšiť výchovno – vzdelávací proces na stredných školách v Trenčianskom kraji”, alebo, zjednodušene “4EDU”

Samotný názov napovedá, aké sú jeho ciele a s akými skupinami sa v ňom počíta. Ako to ale vyzeralo v praxi? Príďte sa innšpirovať :

Pozývame vás na záverečnú konferenciu, ktorá sa bude konať v stredu, 20. septembra 2023 v zasadacej miestnosti Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Pozvánka na stiahnutie

PRIHLÁSENIE NA KONFERENCIU

Projekt s názvom “Aktivizácia rozvoja kompetencií a motivácie vzdelávania žiakov a pedagógov s cieľom zvýšiť ich úspešnosť na trhu práce a a zlepšiť výchovno – vzdelávací proces na stredných školách v Trenčianskom kraji”, alebo, zjednodušene “4EDU”

Samotný názov napovedá, aké sú jeho ciele a s akými skupinami sa v ňom počíta. Ako to ale vyzeralo v praxi?

V lete roku 2020 sa po prvýkrát stretol projektový tím, zložený zo psychológov, pedagógov, expertov z oblasti neformálneho vzdelávania, ktorý zostavila Silvia Štefániková, koordinátorka práce s mládežou pre Trenčiansky samosprávny kraj a tiež koordinátorka projektu 4EDU. Odborný tím mohol pracovať vďaka podpore ďalších špecialistov na logistiku a financie a tiež vďaka podpore štatutárnej zástupkyne SOPK, Ľubice Žovincovej.

Hlavným nástrojom bolo neformálne vzdelávanie a našim zámerom bolo dostať ho pod kožu všetkým účastníkom projektových aktivít. V prípravnej fáze vznikli vďaka spolupráci odborného tímu dva vzdelávacie programy. Zostavili sme ich na základe predchádzajúcich skúseností, ale aj dát a odporúčaní zástupcov jednotlivých cieľových skupín, na ktoré je zameraný priamy, aj širší dopad vzdelávania.

Prvý program je pre pedagógov, pedagogických pracovníkov, pracovníkov s mládežou, postupne vťahuje svojich účastníkov do metodológie neformálneho vzdelávania. Na vlastnej koži si môžu vyskúšať množstvo zážitkových aktivít s jasne určeným vzdelávacím cieľom. Vďaka záverečným reflexiám potom objavujú, ako jednoducho môžu takéto aktivity otvárať cestu nielen k vedomostiam, ale aj k spolupráci, láskavosti, a dokonca, koľko doposiaľ netušených talentov a špeciálnych schopností vypláva na povrch. Toto všetko môžu ďalej investovať do vzdelávacieho procesu a zvýšiť tak jeho kvalitu, ako aj kvalitu vzťahu žiaci – pedagógovia a vzťahu k učeniu sa ako takému.

Druhý vzdelávací program je zameraný na mladých ľudí vo veku 15 – 19 rokov, teda tínedžerov, ktorí sa nachádzajú vo významnej fáze hľadania samých seba. Nehovoríme len o ďalšom životnom smerovaní, ale aj o duševnom dozrievaní a hľadaní istôt. Pri tvorbe vzdelávacieho programu sme reflektovali na ťažké obdobie lockdownu a izolácie počas koronakrízy, konkrétne jeho evidentných dôsledkov, s ktorými stále pracujeme. Cez zážitkové aktivity rozvíja vybrané kompetencie, ale najmä empatiu, rešpekt voči iným a odolnosť voči záťažovým situáciám. Zamerali sme sa na prácu s vlastnými zdrojmi, teda ako sa postupne naučiť zvládať vypäté situácie, ale aj ako sa nebáť požiadať o pomoc, keď je to nutné. Týmto sa vinula jasná línia potreby láskavejšej komunikácie a empatie v školských ale aj iných kolektívoch a skupinách a rovnako voči učiteľom a rodičom. Tento vzdelávací program získal akreditáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho absolventi získavajú osvedčenie o nadobudnutí konkrétnych kompetencií.

Sila a čaro neformálneho vzdelávania nie je len o využívaných technikách a metódach, ale aj o komunitnom skupinovom prežívaní, ktoré je pre mnohých účastníkov nové a vzácne. Vďaka jeho základným princípom, ako je vytvorenie bezpečného prostredia, vzájomný rešpekt a partnerský prístup, je zapojenie sa účastníkov do samotného vzdelávacieho procesu prirodzené a intenzívne. Cítia prijatie a podporu od skupiny aj lektorov, dostávajú dostatok priestoru, čo ich motivuje nielen vrátiť sa na druhú fázu vzdelávania, ale aj vnímať neformálne vzdelávanie ako dôležitý nástroj pri budovaní kompetencií všetkých vekových kategórií.

Oba programy obsahujú 40 vzdelávacích hodín, rozdelených do dvoch víkendových školení. V období medzi nimi, ktoré trvá 3 – 5 týždňov, pracujú účastníci na zadaní od lektorov. Pedagógovia si vyskúšajú metódy a techniky neformálneho vzdelávania priamo na svojich hodinách a sledujú ich vplyv na žiakov. Tínedžeri dostanú za úlohu sledovať, aké zmeny u nich nastali v komunikácii a vzťahoch v kolektívoch, nastavujú si efektívny time manažment, identifikujú, ktoré konkrétne nástroje, získané na školení vedia využiť v praxi. Niektoré skupiny mladých ľudí napríklad vo svojej triede spolu s ostatnými spolužiakmi vytvorili súbor dohôd o tom, ako sa budú k sebe správať a ako budú riešiť problémy. 

Na druhej fáze vzdelávania potom obe skupiny hovoria o zmenách, ktoré vďaka novému prístupu pozorovali.Pedagógovia o reakciách žiakov na nové aktivity, priebehu aktivít a ich osobnom hodnotení, napríklad o netušených talentoch svojich žiakov. Tínedžeri o vývoji situácií, v ktorých sa zachovali inak ako predtým, o zmenách, ktoré nastali vďaka dodržiavaniu časového manažmentu alebo využívaniu nových vzdelávacích prístupov.

Projektom 4EDU takto prešlo šesť skupín pedagógov a 6 skupín tínedžerov zo škôl v Trenčianskom kraji, v realizačnej fáze od apríla 2022 až do apríla 2023. Vďaka tomu bude k dispozícii 12 video metodík o využití neformálneho vzdelávania v pedagogickej praxi, ktoré môžete už v blízkej dobe nájsť na www.rcm/4EDU.sk 

Aké sú ďalšie výsledky a zistenia, či ako bude vzdelávanie ďalej pokračovať – toto všetko odznie na v stredu, 20. septembra na konferencii v zasadačke Úradu TSK.


PODPIS MEMORANDA O SPOLUPRÁCI

Agentúra SOPK pre rozvoj Trenčianskeho regiónu n.o., Krajské centrum voľného času v TrenčíneTrenčianska regionálna komora SOPK podpísali memorandum o spolupráci pri realizácii pilotného projektu: „Aktivizácia rozvoja kompetencií a motivácie  vzdelávania žiakov a pedagógov s cieľom zvýšiť ich úspešnosť na trhu práce a a zlepšiť výchovno – vzdelávací proces na stredných školách v Trenčianskom kraji“ (4EDU), ktorý je realizovaný z prostriedkov  Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v gescií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky. 

Pilotný projekt vytvoril a v praxi odskúšal jedinečný  spôsob podpory a vzdelávania pedagógov a študentov, ktorý ovplyvnil spôsob výchovno -vzdelávacieho procesu na stredných školách a školské prostredie. Reflektuje na existujúce podporné aktivity v kraji vychádzajúce s plnenia Koncepcie rozvoja práce s mládežou TSK do roku 2028. Projekt má komplexný charakter. Popri celoplošnom zameraní na všetky okresy v kraji bude zahŕňať špecifiká vzdelávania žiakov so špeciálnymi potrebami.

Uvedené memorandum je popri  memorande o spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja ďalším príkladom snahy o aktívny rozvoj vzdelávania v Trenčianskom kraji.

Viac informácií o projekte nájdete tu: Leaflet 4EDU


Analýza potrieb

Pracovné stretnutie expertnej skupiny projektu „4EDU“

Samotný obsah vzdelávania pedagógov a žiakov sme spoločne s lektormi nestavali zisťovali na prvom podujatí v rámci projektu.

V priestoroch Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého sa uskutočnilo 31.8.2020 pracovné stretnutie expertnej skupiny projektu „4 EDU“. Počas tohto stretnutia diskutovali o nasledovných témach:

 • Čo chýba pedagógom?
 • Čo chýba žiakom, keď vchádzajú na trh práce?
 • Aké sú nové trendy v práci s mládežou a ako ich môžeme využiť v školách?
 • Ako zvýšiť motiváciu žiakov? Ako myslieť na špeciálne potreby našich žiakov?

Diskusia prebehla s tými najpovolanejšími – zamestnávateľmi, pedagógmi, žiakmi, ktorých sa to týka, zástupcami inštitúcií a pod.

Ďakujeme za skvelé podnety!


ZREALIZOVANÉ ŠKOLENIA

ŠKOLENIA PEDAGÓGOV

Obsah vzdelávania

 • komplexný rozvoj žiaka
 • neformálne vzdelávanie v praxi pedagóga
 • mentoring, koučing, supervízia
 • konflikt manažment
 • nové trendy + gamifikácia, online tools
 • slovné hodnotenie
 • spätná väzba v pedagogickej praxi
 • empatia v pedagogickej praxi
 • sociálno – patologické javy v rodinách

ŠKOLENIE ŽIAKOV

Obsah vzdelávania

 • spôsob získavania vedomostí, informácií a vlastný sebarozvoj
 • neformálne vzdelávanie a kompetencie
 • vzťahy v rovesníckej komunite – komunikácia, vzťahy, empatia, prevencia nenávistných prejavov
 • konflikt manažment cez outdoor aktivity
 • situácie v škole
 • timemanažment
 • smentoring, koučing v každodennom živote
 • online aplikácie a ich využitie

Č. akreditácie AKPSM/0102/2021/2/008


REALIZAČNÝ TÍM

Petra Papierniková

Expert vzdelávania z neformálneho vzdelávania. 

Petra je zakladateľkou a prezidentkou slovenskej mimovládnej organizácie EduEra,  je trénerka v neformálnom vzdelávaní, facilitátorka, vysokoškolský pedagóg, psychoterapeutka vo výcviku, pracovníčka s mládežou a výskumníčka v neformálnom vzdelávaní. Expert vzdelávania z neformálneho vzdelávania. 

Lucia Košťálová

Expert vzdelávania pre špeciálne potreby žiakov. 

Lucia Košťálová pracuje ako školská psychologička na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom. Mimo školy sa pohybuje v oblasti vzdelávania, pričom sa zameriava najmä na dospievajúcich. Aktuálne je predsedníčkou Asociácie školskej psychológie, v rámci ktorej spolupracuje  s viacerými inštitúciami a rezortmi pri tvorbe legislatívy ako aj konkrétnych implementácii .
Študovala psychológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.
Následne na Univerzite Komenského v Bratislave absolvovala 2-ročné postgraduálne špecializačné štúdium zo školskej psychológie. Taktiež má 2-ročný psychoterapeutický výcvik v systemickom prístupe k rodine a páru.

Lucia Macaláková

Expert vzdelávania z neformálneho vzdelávania. 

Lektorka a metodička vzdelávacích programov v oblasti práce s mládežou, prevažne v témach neformálne vzdelávanie, kritické myslenie, digitálne občianstvo a participácia mladých ľudí na verejnom živote. Koordinátorka vzdelávacieho dobrovoľníckeho programu digiPEERS v občianskom združení digiQ. Expert vzdelávania z neformálneho vzdelávania. 

Roman Nemeček

Podporný asistent pre digitálne technológie a nové trendy vo vzdelávaní. 

Úspešne doštudoval na Univerzite Komenského v odbore sociálna antropológia, kde sa počas magisterského štúdia venoval dištančnému vzdelávaniu počas pandémie Covid-19. V súčasnej dobe pracuje ako senior event manažér v Bratislave, kde mám na starosti organizovanie veľkých podujatí pre rôznych klientov. Jeho najlepšia psychohygiena je jazdenie na motorke, kde si dokáže najlepšie oddýchnuť. 

Jarmila Žišková

Expert vzdelávania z neformálneho vzdelávania. 

Mgr. Jarmila, je špeciálny pedagóg. Deťom a mládeži sa venuje od svojej strednej školy. Od roku 2003 je lektorkou pre rozvoj mäkkých zručností a manažérskeho vzdelávania. Vzdelávala mladých vedúcich pre oblasť práce s mládežou ako aj mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou. Expert vzdelávania z neformálneho vzdelávania. 

Jarmila Podobová

Expert vzdelávania z neformálneho vzdelávania. 

Ing. Jarmila Podobová, ekonomická manažérka v o.z.  pre projekty z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER.

Celoživotne sa venuje práci s deťmi a mládežou a vzdelávaniu pracovníkov s mládežou. Manželka, matka dvoch synov a stará matka 4 vnúčat. Má rada pohyb akéhokoľvek druhu a prevedenia.

Ingrid Lindemanová

Expert vzdelávania pre špeciálne potreby žiakov. 

Práci s mládežou sa venuje už viac než 10 rokov, hlavne v oblasti neformálneho vzdelávania. Je autorkou a lektorkou viacerých medzinárodných projektov, súčasne sa venuje aj viacerým dobrovoľníckym aktivitám v meste Poprad. 

Šimon Minárik

Podporný asistent pre digitálne technológie a nové trendy vo vzdelávaní.

Jeho spektrum záujmov ovplyvnil začiatok štúdia na vysokej škole so širším uplatnením. Popri nich však bolo cenné rozvinutie aj komunikačných schopností, ktoré využíval vo vlastnej eventovej firme. Počas štúdia pracoval aj v Spojených štátoch ako pool operator, v rámci projektu Work and Travel, kde som si zdokonalil angličtinu, posilnil zodpovednosť.

Stanislava Magulová 

Administratívny pracovník projektu

Je pracovníčkou Krajského centra voľného času v Trenčíne a v rámci neformálneho vzdelávania – organizácie projektov, je jej najväčšou doménou logistika od A po Z, ktorú možno primárne nie je tak vidieť, o to viac je nevyhnutné, aby všetko fungovalo a bolo zabezpečené na 100%…čo väčšina ocení priamo v priebehu a hlavne s „plnými bruškami“ ☺. Vždy usmiata, ochotná pomôcť a so snahou vyriešiť každý problém, trávi svoj voľný čas najradšej aktívne, buď tancom alebo v prírode so svojím štvornohým psím spoločníkom. Administratívny pracovník projektu

Katarína Bučková

Asistent manažéra vzdelávacích aktivít projektu

Je pracovníčkou Krajského centra voľného času v Trenčíne. Jej výsadou je racionálnosť, vynikajúci odhad na ľudí a ekonomické myslenie.

Ľubica Žovinocová

Administratívny pracovník pre všetky aktivity projektu

Ján Václav 

Projektový manažér

Absolvent Strojníckej fakulty STU v Bratislave a postgraduálneho štúdia medzinárodných vzťahov na Právnickej fakulte UK v Bratislave.  Pôsobil v podnikoch: ZST Dubnica n.V, ZVS Holding, PROATOM, v štátnej správe na MH SR. Od roku 2002 pôsobí v TRK SOPK od roku 2007 v Agentúre pre rozvoj trenčianskeho regiónu SOPK . V súčasnosti je člen tímu Enterprise Europe Network Slovensko 

Ing. Silvia Štefániková

Manažér vzdelávacích aktivít projektu

Koordinátorka práce s mládežou TSK, KCVČ, školiteľka, projektová manažérka, založila Regionálne centrum mládeže, ktoré realizuje mnoho projektov v oblasti práce s mládežou na podporu rozvoja kompetencií nielen mladých ľudí, ale aj pracovníkov s mládežou, pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ale aj samospráv. Podporuje spoluprácu a sieťovanie všetkých aktérov v oblasti práce s mládežou. Je garantkou viacerých vzdelávacích modulov v oblasti neformálneho vzdelávania.


Videá zo školení

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

gdpr-image
Zvolením možnosti „Prijať“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies. Stránka zbiera iba nevyhnutné cookies, nepoužíva cookies na marketingové účely. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Cookies môžu byť zdieľané s tretími stranami. Informácie o spracúvaní cookies nájdete na záložkách „Čítať viac“.
Čítať viac

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress