INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV COOKIES (COOKIES PRIVACY POLICY)

 

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom tejto webstránky a teda prevádzkovateľom osobných údajov je Regionálne centrum mládeže Trenčín.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb a zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „GDPR“).

 

O súboroch cookies

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý naša webstránka ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní.

Príjemcova osobných údajov

Cookies spracúvať aj naši obchodní partneri v oblasti IT (napr. prevádzka serverov, informačných systémov a iné), reklamy, marketingu, administratívy, alebo orgány verejnej moci alebo verejnoprávne inštitúcie (napr. súdy, úrady, orgány činné v trestnom konaní a podobne).

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte podľa zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov nasledovné práva:

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov. Máte právo na to, aby sa na Vás ako dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania, ako aj právo na informáciu, či existuje takéto rozhodovanie.

Pre bližšie informácie ohľadom spracúvania cookies, ako aj kvôli uplatneniu Vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte na vyššie uvedené kontaktné údaje.