Ciele činnosti KCVČ – Regionálneho centra mládeže:

 • Zastrešovať, chrániť, obhajovať záujmy mladých ľudí
 • Reprezentovať mladých ľudí a vyjadrovať sa k problematike, ktorá sa ich dotýka
 • Spolupracovať so vzdelávacími inštitúciami, občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami, inštitúciami, orgánmi samosprávy, ostatnými právnickými a fyzickými osobami s miestnou, regionálnou, celoslovenskou a medzinárodnou pôsobnosťou a vytvárať priestor pre ich spoluprácu
 • Aktívne sa podieľať na riešení aktuálnych problémov týkajúcich sa mládeže
 • Napomáhať k rozvoju aktivít, projektov mládeže a pracovníkov s mládežou a organizovať aktivity a projekty pre mládež a pracovníkov s mládežou a iných aktérov podporujúce ich všestranný rozvoj a zvyšovanie kompetencií a mobilitu na území Slovenskej republiky a v zahraničí
 • Zabezpečovať informovanosť mladých ľudí
 • Poskytovať informačnú, metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a mládežou
 • Fungovať ako medzičlánok medzi samosprávami a ostatnými subjektami, ktoré plnia koncepciu štátnej politiky
 • Podporovať tvorbu dokumentov v oblasti práce s mládežou a participáciu na všetkých úrovniach
 • Získať finančné prostriedky, organizovať benefičnú, hospodársku a sponzorskú činnosť a zabezpečovať primeranú propagáciu pre prispievateľov a podporovateľov s cieľom získať nevyhnutnú finančnú a materiálnu podporu pre napĺňanie cieľov RCM
 • Organizovať aktivity podporujúce ciele RCM na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

 

Záverečné správy Regionálneho centra mládeže Trenčín: