Medzisektorová pracovná skupina TSK pre mládež

Projekt „Škola demokracie“
2. februára 2021
Projekt Kraj a mestá spolu pre mladých -„KAM spolu pre mladých“
2. februára 2021

Medzisektorová pracovná skupina pre mládež TSK (MSPS TKS), ktorá vznikla s cieľom otvorenia sa spolupráci viacerých aktérov v oblasti a efektívnejšie napĺňanie cieľov stanovených v Koncepcii rozvoja práce s mládežou TSK, sa v školskom roku 2019/2020 stretla na pôde Úradu TSK dňa 14.2.2020 v počte 54 prítomných.

Prvýkrát bolo toto stretnutie spojené s oceňovaním v oblasti práce s mládežou. Oceňovanie prebiehalo v štyroch kategóriách:

  • koordinátori Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE)
  • koordinátori žiackych školských rád stredných škôl
  • členovia Medzisektorovej pracovnej skupiny pre mládež TSK
  • prínos pre rozvoj práce s mládežou v Trenčianskom kraji

TSK je jeden z mála krajov, v ktorom je Koncepcia rozvoja práce s mládežou v TSK do roku 2020, stále živým dokumentom. Tento strategický dokument i celý implementačný proces – MSPS TSK pre mládež a Akčné plány sú oceňované nielen za hranicami nášho kraja, ale i na medzinárodných fórach. Plnenie cieľov koncepcie by bez podpory a spolupráce rôznych aktérov nebolo vôbec jednoduché a práve z tohto dôvodu sme chceli poďakovať a oceniť pracovníkov, koordinátorov, organizácie i členov MSPS TSK pre mládež, ktorí výrazne napomohli rozvíjať prácu s mládežou v našom kraji.

Predseda TSK uviedol, že  práca s mládežou  nesie  veľmi dôležitý význam, a to nielen počas vyučovania v škole, ale i počas ich voľného času.  Považuje za veľmi dôležité, aby sa mladí ľudia naďalej zapájali do verejného diania, aby sme im ukázali, že môžu participovať na veciach verejných, pomáhať iným ľuďom ako dobrovoľníci a rozširovať si naďalej svoje obzory.  Nominovaní pedagógovia dlhodobo pomáhajú a podporujú rozvoj zastupiteľskej demokracie na stredných školách. Nielenže pomáhajú študentom pri voľbách a riešení problémov, s ktorými sa stretávajú, ale pomáhajú i pri prevenčných, rozvojových a dobrovoľníckych aktivitách. Činnosť ŽŠR SŠ prítomným ozrejmilo krátke video z dielnej zástupcov ŽŠR zo ZŠ a SŠ.  Ocenenia odovzdávali predseda TSK,  riaditeľ národnej kancelárie DofE a rektor TnUAD.  Špeciálne poďakovanie patrilo organizáciám, ktoré významnou mierou prispeli v rozvoji práce s mládežou v Trenčianskom kraji.

Po oceňovaní sa uskutočnilo vyhodnocovanie Akčného plánu za rok 2019 podľa kľúčových oblastí rozvoja práce s mládežou. S plnením všetkých oblastí prítomní členovia MSPS TSK pre mládež jednohlasne súhlasili. Je však nevyhnutné aj naďalej rozvíjať kompetencie koordinátorov a pracovníkov s mládežou, mapovať potreby, nakoľko nám neustále prichádzajú noví mladí ľudia, zapájať mestá, ktoré ešte nerozvinuli v oblasti svoje aktivity, propagovať aj naďalej dobré príklady praxe a rozvíjať spoluprácu subjektov.

Video vyhodnotenia aktivít vyplývajúcich z Koncepcie rozvoja práce s mládežou v Trenčianskom kraji

Medzisektorová pracovná skupina pre mládež TSK (MSPS TSK) – 1.12.2021

Dňa 1.12.2021 sa uskutočnilo stretnutie MSPS TSK pre mládež. Koordinátorka práce s mládežou TSK osobitne privítala Ing. Richarda Hančina, PhD., nového vedúceho odboru školstva a kultúry TSK. Na pozícii novej regionálnej koordinátorky IUVENTA pre Trenčiansky kraj predstavila p. Stanislavu Minárikovú, ktorá následne doplnila informácie o jej skúsenostiach v oblasti práci s mládežou. Pôvodný program mal rozoberať priebeh napĺňania priorít Koncepcie rozvoja práce s mládežou do roku 2028 a pripomienkovanie návrhov. Vzhľadom na nižší počet účastníkov, pandemickú situáciu COVID-19, z nej vyplývajúce problémy členov Medzisektorovej pracovnej skupiny pre mládež TSK a hĺbku ich výpovedí, sme sa namiesto tohto programu venovali možným riešeniam a pomoci aktérom. Je pre nás nesmierne dôležité reflektovať na aktuálne potreby mladých ľudí, všetkých pracovníkov s mládežou a ponúknuť im pomocnú ruku.

Koordinátorka práce s mládežou Trenčianskeho samosprávneho kraja upriamila počas stretnutia MSPS TSK pozornosť aj na unikátny projekt s názvom Aktivizácia rozvoja kompetencií a motivácie vzdelávania žiakov a pedagógov s cieľom zvýšiť ich úspešnosť na trhu práce a zlepšiť výchovno–vzdelávací proces na stredných školách v Trenčianskom kraji““ skrátene „4EDU“, ktorý vytvorí a v praxi odskúša nový spôsob podpory a vzdelávania pedagogických a odborných pracovníkov a pracovníkov s mládežou a žiakov. Tento projekt zásadne ovplyvní spôsob výchovno vzdelávacieho procesu na stredných školách a školské prostredie. Bude reflektovať na existujúce podporné aktivity v kraji a situáciu, ktorá je v súčasnosti na stredných školách.

gdpr-image
Zvolením možnosti „Prijať“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies. Stránka zbiera iba nevyhnutné cookies, nepoužíva cookies na marketingové účely. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Cookies môžu byť zdieľané s tretími stranami. Informácie o spracúvaní cookies nájdete na záložkách „Čítať viac“.
Čítať viac

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress