Projekt Kraj a mestá spolu pre mladých -„KAM spolu pre mladých“

Medzisektorová pracovná skupina TSK pre mládež
2. februára 2021
Projekt „4EDU“: Aktivizácia rozvoja kompetencií a motivácie vzdelávania žiakov a pedagógov s cieľom zvýšiť ich úspešnosť na trhu práce a zlepšiť výchovno-vzdelávací proces na stredných školách v Trenčianskom kraji
29. júna 2020

  O projekte

  Projekt „KAM spolu pre mladých“ bol strategický projekt zameraný najmä na aktivizovanie a zapájanie mladých ľudí do života mesta, alebo obce. Nadväzoval na úspešný projekt „AKTIV“, kde dostali pracovníci s mládežou vytvorený modul neformálneho vzdelávania a zážitkovej pedagogiky a naučili sa pracovať s cieľovými skupinami a podporovať rozvoj práce s mládežou v jednotlivých mestách a obciach a tak zastabilizovať celý systém podpory v spolupráci s mestami. Prebiehal do 1.9.2018 do 31.12.2020.

  Naplnené ciele projektu

  Počas projektu sa nám podarilo splniť nasledovné stanovené ciele: vypracované analýzy potrieb mladých ľudí v mestách, vytvorenie koncepčných materiálov v oblasti rozvoja práce s mládežou, zastabilizovanie siete koordinátorov práce s mládežou miest Trenčianskeho kraja (KPsM), spropagovanie práce s mládežou, zvýšenie kompetencií KPsM a skvalitnenie práce s mládežou.

  Zapojené mestá do projektu

  Do projektu sa zapojilo týchto desať miest Trenčianskeho kraja:

  • Trenčín,
  • Púchov,
  • Považská Bystrica,
  • Prievidza,
  • Bánovce nad Bebravou,
  • Žiar nad Hronom,
  • Handlová,
  • Dubnica nad Váhom,
  • Myjava,
  • Trenčianske Teplice.

  Školenia koordinátorov práce s mládežou (PsM)

  V rámci projektu sa uskutočnilo pre koordinátorov práce s mládežou osem školení, počas ktorých si rozšírili svoje vedomosti a zručnosti v oblasti neformálneho vzdelávania, zážitkovej pedagogiky, facilitačných zručností či konflikt manažmente.
  Rozvinuli si svoje kompetencie pri tvorbe koncepčných materiálov pre mesto, dobrovoľníctvo a inklúziu. Získali vedomosť o tom, ako vytvoriť podmienky a možnosti pre zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do rozhodovacích procesov v mestách a obciach.

  Počas školení boli informovaní aj o novinkách a možnostiach financovania aktivít v mestách v oblasti práce s mládežou (ako tvoriť projekty inkluzívne), ale napríklad aj o tom, aké sú dopady rozvoja aktívneho občianstva v meste, legislatíve EÚ, zistili mnoho o typológii svojej osobnosti, ako pracovať s typológiou osobnosti v skupine mladých ľudí, ako využiť neformálne vzdelávanie pre kariérne poradenstvo a načreli aj do globálnych tém v práci s mládežou, udržateľného rozvoja a pod.
  Na základe týchto získaných vedomostí a zručností, následne koordinátori práce s mládežou realizovali aktivity vo svojich mestách na tému: analýza potrieb a stavu v jednotlivých mestách, dobrovoľníctvo a inklúzia.

  Analýza potrieb a stavu v jednotlivých mestách

  Koordinátori práce s mládežou zrealizovali gro týchto aktivít už v školskom roku 2018/2019. Tieto aktivity zamerané na aktivizovanie a zapájanie mladých ľudí do života mesta pokračovali aj v školskom roku 2019/2020 a uskutočnili sa v Dubnici nad Váhom a v Myjave – Mladí v meste. Na stretnutiach sa zúčastnili i zástupcovia jednotlivých miest a odborná verejnosť. Prostredníctvom týchto stretnutí sa zástupcovia miest dozvedeli o potrebách mladých ľudí v meste i návrhoch na zlepšenie života.

  Dobrovoľníctvo

  V rámci realizácie dobrovoľníckych aktivít sa uskutočnili v školskom roku 2018/2019 tri aktivity v Bánovciach nad Bebravou, jedna v Považskej Bystrici, jedna v Žiari nad Hronom, šesť v Prievidzi, dve v Handlovej, štyri v Púchove, dve v Trenčíne a jedna v Trenčianskych Tepliciach. V škol. roku 2019/2020 sa zorganizovalo šesť aktivít v meste Dubnica nad Váhom.

  Inklúzia

  Počas školenia zameraného na inklúziu sme tento pojem definovali ako začlenenie, právo všetkých byť rešpektovaní a prijímaní ako hodnotní členovia komunity. Jedná sa o ideálny stav fungovania komunity, o neutrálne miesto, v ktorom sa napĺňajú všetky ciele ľudí. Koordinátori PsM pri vlastných aktivitách v mestách realizovali veľmi pekné príklady ako si byť navzájom rovný. Spolu sa zrealizovalo 12 aktivít za účasti 414 účastníkov.

  Okrúhle stoly

  V rámci realizácie aktivity Okrúhle stoly sa v školskom roku 2019/2020 uskutočnilo osem aktivít v šiestich mestách: Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Trenčianske Teplice a Žiar nad Hronom. Vzhľadom na prijaté opatrenia vlády ohľadom šírenia koronavírusu (COVID-19) sa ďalšie aktivity v mestách nemohli uskutočniť.

  KAM smerujeme?

  Kvôli opatreniam vlády na zamedzenie šírenia pandémie koronavírusu sa uskutočnilo vyhodnocovanie projektu online formou dňa 8.12.2020 za účasti koordinátorky práce s mládežou Trenčianskeho kraja – Ing. Silvie Štefánikovej, podporného tímu projektu a koordinátorov práce s mládežou z jednotlivých miest.

  A na záver…

  Vďaka pomoci a podpore mesta Púchov a koordinátorke práce s mládežou PaedDr. Alene Strýčkovej sa podarilo za špecifických podmienok a dodržaní všetkých opatrení uskutočniť záverečnú konferenciu v Klubovni mladých v Púchove dňa 18.12.2020.

  Pozrite si aj video z projektu 🙂

  Videá z miest zapojených do projektu KAM spolu pre mladých

  Ako vyzerá práca s mládežou v meste Trenčín?
  Ako vyzerá práca s mládežou v meste Púchov?
  Ako vyzerá práca s mládežou v meste Prievidza?
  Ako vyzerá práca s mládežou v Považskej Bystrici?
  Ako vyzerá práca s mládežou v meste Bánovce nad Bebravou?
  Ako vyzerá práca s mládežou v Trenčianskych Tepliciach?
  Ako vyzerá práca s mládežou v meste Myjava?
  Ako vyzerá práca s mládežou v Handlovej?
  Ako vyzerá práca s mládežou v Dubnici nad Váhom?
  Ako vyzerá práca s mládežou v meste Žiar nad Hronom?

  Facebook

  Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress