Stretnutie koordinátorov školských a mládežníckych parlamentov Trenčianskeho kraja 19.12.2023 Trenčín

Konferencia Sila mladých – Youth power 11.12.2023 Púchov
29. novembra 2023
Sila mladých – Youth power Školenie 1.-3.2.2024 – školenie mládežníckeho parlamentu mesta Trenčín
17. januára 2024
Stretnutie koordinátorov školských a mládežníckych parlamentov Trenčianskeho kraja

Stretnutie koordinátorov školských a mládežníckych parlamentov Trenčianskeho kraja – 19.decembra 2023, REFEKTÁR PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA J.BRANECKÉHO V TRENČÍNE od 9:00 – 14:00hod.

Program stretnutia:

Otvorenie

Novinky na regionálnej úrovni

Krajský mládežnícky parlament TSK

Mládežnícke parlamenty v Trenčianskom kraji – prepájanie školských a mládežníckych parlamentov

Činnosť školských parlamentov

Diskusia

Záver

Výstupy:

Stretnutia sa zúčastnilo 17 zástupcov školských a mládežníckych parlamentov a 2 zástupci KMP TSK. Okrem noviniek z národnej úrovne sa účastníci dozvedeli o projektoch na podporu fungovania školských a mládežníckych parlamentov Sila mladých a pripravovaný medzinárodný projekt SPACE 3. Následne zástupcovia KMP TSK predstavili svoje ciele a fungovanie Krajského mládežníckeho parlamentu TSK. Nasledovala diskusia k spoločnému fungovaniu školských a mládežníckych parlamentov na miestnej a regionálnej úrovni.

Stretnutie koordinátorov školských a mládežníckych parlamentov Trenčianskeho kraja 19.12.2023 Piaristické gymnázium J.Braneckého Trenčín
Por. čísloMeno, priezviskotyp školyNázov školy a adresa,
1Miriam LidajovaObchodná akadémia Považská Bystrica,Jesenskeho 259/6, 017 44 Povażská Bystrica
2Miroslava DallosSpojená školaPiaristická spojená škola F. Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza 971 01
3Alena KováčováSOŠ Pruské, Pruské 294
4Mgr. Lineta FeketeováSOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou
5Marta ŠkarítkováSPŠ Myjava, UL. SNP 413/8, Myjava
6Richard FulekSOŠ strojnícka Považská Bystrica, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica
7Zuzana NovosádováStredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
8Renáta ChylováStredná odborná škola, Lipová 8, Handlová 97251
9Slavomíra NovotováSOŠ letecko-technická Trenčín, Legionárska 160; 91104 Trenčín
10Ivica KošutováSOŠ Jilemnického, Trenčín
11Štefánia ČerňanskáPiaristické gymnázium J.Braneckeho TN
12Alena KútnaStredná odborná škola dopravná
13Alena KravcováStredná športová škola , Kožušnícka 2 Trenčín
14Dominika PiačkováSPŠ, Slov. Partizánov 1132/52, PB
15Iveta SlašťanováCVČ MyjavaCVČ, Dolná štvrť 368/23, 907 01 Myjava
16Silvia ŠtefánikováKCVČPod Sokolicami 14, 91101 Trenčín
17Radovan HradílekSŠ, MPGymnázium M.R.Štefánika, Športová 1, NM, Mládežnícky parlament NM n/V
18Tereza MakišováMPKMP TSK
19Martin DaškoMPKMP TSK

Úlohy: do 20.1.2023

Každá škola alebo mládežnícky parlament môže registrovať minimálne 1, maximálne však 2 delegátov. Delegát musí byť volený školským/mládežníckym parlamentom a musí byť žiakom školy, alebo členom mládežníckeho parlamentu. Vek delegáta musí byť od 15 – 30 rokov. Registrácia prostredníctvom linku nižšie.

Delegát má právo voliť a byť volený aj do predsedníctva KMP TSK (viď bod 6. zo Štatútu KMP TSK). Po prihlásení dočasne poverené predsedníctvo bude koordinátorovi školského parlamentu a aj nominovaným delegátom posielať presné inštrukcie k voľbám do predsedníctva KMP TSK. 

———————————————-

V prípade otázok kontaktujte: 

Ing. Silvia Štefániková – Koordinátorka práce s mládežou TSK/ Coordinator of youth work in Trenčín region, KCVČ – Regionálne centrum mládeže / Regional Youth Centre, Pod Sokolice 14, 911 01 Trenčín, mobil: 0903 239 432, e-mail: silvia.stefanikova@kcvc.sk, e-mail: rcmtrencin@gmail.com

Tereza Makišová – Dočasne poverená predsedníčka KMP TSK, E-mail: terezmakisova@gmail.com, Mobil: 0904 152 994

Martin Daško – Člen dočasne povereného predsedníctva KMP TSK, E-mail: dasko.martin.25@gmail.com, Mobil: 0950 608 236

Registrácia delegátov do Krajského mládežníckeho parlamentu (do 20.1.2023) kliknite tu.

Zo Štatútu KMP TSK: 

3. Zloženie KMP TSK 

3.1 KMP TSK tvoria delegovaní zástupcovia školských parlamentov stredných škôl so sídlom na území TSK a obecné a mestské mládežnícke parlamenty (ďalej len mládežnícke parlamenty). 

3.2 Do KMP TSK môžu subjekty delegovať dvoch svojich delegovaných zástupcov (delegátov), pričom subjekt, ktorý má počet svojich členov viac ako 500, má dva hlasy, a do 500 členov má jeden hlas. 

3.3 Počet delegátov z mládežníckych parlamentov nesmie presiahnuť 1/3 z celkového počtu delegátov. 

3.4 Členstvo v KMP TSK je dobrovoľné. 

4. Mandát delegovaných zástupcov KMP TSK 

4.1 Delegovaným zástupcom KMP TSK môže byť fyzická osoba. 

4.2 Funkčné obdobie delegovaného zástupcu je maximálne 4 roky. V prípade vypršania mandátu, alebo zmeny delegáta doručia subjekty oprávnené delegovať svojich zástupcov písomne, e-mailom návrh nového delegovaného zástupcu, ktorými Štatút Krajského mládežníckeho parlamentu TSK 3 delegujú svojich zástupcov na príslušné funkčné obdobie predsedníctvu KMP TSK alebo Koordinátorke práce s mládežou TSK.

4.3 Mandát delegovaného zástupcu vzniká doručením nominácií jednotlivých subjektov podľa bodu 3. v elektronickej forme. 

4.4 Mandát delegovaného zástupcu zanikne: a) uplynutím funkčného obdobia, b) vzdaním sa členstva, c) ukončením činnosti v školskom parlamente, mládežníckom parlamente, alebo ukončením členstva v zastupujúcom subjekte, za ktorý bol delegovaný, d) zánikom mandátu vysielajúceho mandátu, e) odvolaním nadpolovičnou väčšinou predsedníctva zúčastnených delegovaných zástupcov, pokiaľ si delegovaný zástupca riadne neplní povinnosti vyplývajúce zo štatútu a rokovacieho poriadku a s tým súvisiace úlohy, alebo nedodržiava etický kódex člena KMP TSK. Za riadne neplnenie povinností sa považuje najmä neospravedlnená neúčasť člena na dvoch po sebe nasledujúcich zasadnutiach, porušenie spoločných dohovorov a uznesení v rámci plnenia úloh a ohrozenie činnosti KMP TSK konaním alebo nekonaním jej člena, f) smrťou, g) v prípade trestného stíhania člena (povinnosťou delegáta je oznámiť takéto skutočnosti predsedníctvu KMP TSK bezodkladne), h) v prípade neospravedlnenej neúčasti na dvoch po sebe nasledujúcich zasadnutiach, i) zaniknutím KMP TSK. 

5. Snem delegátov KMP TSK 

5.1 Snem delegátov pozostáva z delegovaných zástupcov školských parlamentov stredných škôl na území TSK a mládežníckych parlamentov pôsobiacich na území TSK 

5.2 Každý subjekt deleguje 2 delegátov do snemu delegátov KMP TSK. 

5.3 Snem delegátov zasadá minimálne 2-krát za rok.  

 6. Predsedníctvo KMP TSK 

6.1 Predsedníctvo KMP TSK volí snem delegátov. 

6.2 Predsedníctvo KMP TSK pozostáva z 10 – 15 volených členov. 

6.3 Predsedníctvo KMP TSK volí Snem delegátov tajným hlasovaním, ktorého kompletný priebeh je stanovený vo Volebnom poriadku snemu delegátov KMP TSK. 

6.4 Funkčné obdobie predsedníctva KMP TSK je dva roky. 

6.5 Po skončení zasadnutia, na ktorom boli zvolení členovia do predsedníctva KMP TSK, zvoláva dovtedajší predseda zasadnutie predsedníctva KMP TSK, na ktorom si predsedníctvo KMP TSK volí svojho predsedu a dvoch podpredsedov. Podrobný priebeh je stanovený vo Volebnom poriadku predsedníctva KMP TSK. 

6.6 Predsedníctvo KMP TSK zasadá minimálne dvakrát ročne. 

6.7 Predsedníctvo KMP TSK zastupuje a obhajuje záujmy KMP TSK, koná v jeho mene a zastupuje jeho záujmy navonok.   

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

gdpr-image
Zvolením možnosti „Prijať“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies. Stránka zbiera iba nevyhnutné cookies, nepoužíva cookies na marketingové účely. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Cookies môžu byť zdieľané s tretími stranami. Informácie o spracúvaní cookies nájdete na záložkách „Čítať viac“.
Čítať viac

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress